ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ޒޯން 1 ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ތަނަވަސްކަމާއި ފުދުންތެރި އަމިއްލަ އިޤުތިޞާދު އަލުން އިޢާދަކުރުމުގެ ބޮޑު ބަދަލު ފެށެނީ އާރް.ޓީ.އެލްގެ ވިއުގައިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Restoring the wealth and autonomy of the north begins with RTL – President
27 September 2022, Press Release