ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހއ. އުތީމު ބަންޑާރައިންގެ ރުއްދަނޑެއް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. އުތީމު ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އުތީމަށް ތަރައްޤީގެނައުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President meets with H.A. Utheemu's council and WDC: members applaud the milestones reached in developing the island
27 September 2022, Press Release