Photo Album

The President meets island council and WDC members of H.Dh. Finey

26 September 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދާއި އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC of H.Dh. Finey: Residents have faith and trust in the administration
26 September 2022, Press Release