ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ވަޢުދާއިއެކު ކަމަށާއި، އެ ވަޢުދުތައް ފުއްދެމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration has kept its pledge to provide equal opportunities for all, says the President
26 September 2022, Press Release