ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަބާ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސާބާގެ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް 2022ގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President and First Lady attend the opening ceremony of SABA Women's Basketball Tournament 2022
25 September 2022, Press Release