ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

24 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކަކީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދީ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައިބަދަ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Commercial ports are vital to boosting the economy, says the President
24 September 2022, Press Release