ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President and First Lady depart on an official visit to the U.K.
16 September 2022, Press Release