Photo Album

The President appoints an Ambassador to the United States of America

15 September 2022

Related Articles

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President appoints an ambassador to the United States of America
15 September 2022, Press Release