ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް" އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

14 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން ގެނައުމަކީ، ކުޑަކުދިންނަށްދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ހަަމައެކަނި ހައްލު ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Placing children in state care is not a solution to address their problems, says President
14 September 2022, Press Release