ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހި ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމުގެ 'ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް' އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ އަތްމަތީގައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The army must always have "command and control" over safeguarding the nation, says the President
13 September 2022, Press Release