Photo Album

The First Day of the Third Viavathi Raajje Conference

11 September 2022

Related Articles

ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރަށްވުރެ ވެސް އިތުރު ކުރެއްވުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Government’s aim is to increase the number of women in leadership roles – President
11 September 2022, Press Release
ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަން ކުރެއްވުން މުހިއްމު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
It is important to amend laws, if necessary, to simplify the process of developing land use plans – President
11 September 2022, Press Release