ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިޔަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލ. އަތޮޅު ގަމުގައި ފެށޭނެ – ސްޕޯކްސްޕަރސަން
8 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Third round of “Viavathi Raajje” conference will be held in Laamu Gan on Saturday: Spokesperson
08 September 2022, Press Release