ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެ ސިޓީގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
13 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets council members of Kulhudhuffushi City; Members applaud administration’s healthcare sector achievements
13 August 2022, Press Release