ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ – މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

2 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President invites entrepreneurs to the Maldives and assures conducive environment for foreign investments
02 August 2022, Press Release
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާޙައުލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވައި، އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަޢުވަތު ދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު