ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުން

1 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President arrives in India on an official visit
01 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު