ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގަތުން

1 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President departs on an official visit to India
01 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު