ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ އަސްކަރީ ޕެރޭޑާއި ޕްރޮސެޝަން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވުން

26 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady observe the military parade and procession held to commemorate this year’s Independence Day
26 July 2022, Press Release
މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑާއި ޕްރޮސެޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި 
26 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު