ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު

26 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
26 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President and First Lady participate in flag hoisting ceremony to commemorate Independence Day 2022
26 July 2022, Press Release