ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަރުމަނުވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު އަދި ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

20 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints new Ambassador to Germany and Chief of Protocol at Ministry of Foreign Affairs
20 July 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނު ސަފީރުގެ މަޤާމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު