ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާއި، ހައި އެޗީވަރސް ސޮކްލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާ

19 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިބިގަތުމުގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
The government’s aim is to provide students with more education opportunities to maximise their potential, says the President
19 July 2022, Press Release