ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްއާއި އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތްލީޓުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެތްލީޓުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި
19 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President urges Maldivian Athletes to strive for glory in international sporting
19 July 2022, Press Release