ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރެއްވުން

19 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President signs the book of condolences open in memory of the late former Prime Minister of Japan
19 July 2022, Press Release
ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރައްވައިފި
19 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު