ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޮއިންޓް ކޮންފަރަންސް ފޮރ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް އިފްތިތާޙްކުރެއްވުން

18 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady inaugurates the International Joint Conference for Healthcare Professionals
18 July 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޮއިންޓް ކޮންފަރެންސް ފޮރ ހެލްތްކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލްސް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
18 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު