ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބ. ދަރަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޢީދު ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

9 ޖުލައި 2022