ފޮޓޯ އަލްބަމް

މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ ފަހު ގުރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޢަލްވަދާޢު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
The President bids farewell to the last group of Hajj pilgrims
02 July 2022, Press Release