ފޮޓޯ އަލްބަމް

“މަސްޖިދް ރަޝީދު” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

2 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް،"މަސްޖިދު ރަޝީދު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
2 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
The President officially opens "Masjid Rasheed" in Hulhumalé
02 July 2022, Press Release