ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބްރިޖް ލިޓްލް ލަރނަރސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

29 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބްރިޖް ލިޓްލް ލަރނަރސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
29 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The First Lady attends the graduation ceremony of Chimes Preschool
29 June 2022, Press Release