ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 28-06-2022

28 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮމަންވެލްތު އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ފަހުން މި ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ މިއަދު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
28 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President briefs Cabinet on CHOGM 2022 success, deliberates on current affairs
28 June 2022, Press Release