ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޕޮލިސް ކޮންފަރެންސް އޮން ވަޔަލެންސް އަގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން: ޕްރިވެންޝަން، ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

28 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވީ އެ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
Rights of the child should be foremost priority of authorities charged with preventing and investigating cases of violence and abuse against children, says the First Lady
28 June 2022, Press Release