ފޮޓޯ އަލްބަމް

މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

26 ޖޫން 2022