ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރުވާންޑާގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަނބިކަނބަލުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

24 ޖޫން 2022