Photo Album

The Minister of External Affairs of India pays courtesy call on the President

24 June 2022

Related Articles

The Minister of External Affairs of India calls on the President
24 June 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2022, ޚަބަރު