ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކަލައިދޫ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
23 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets council members of L. Kalaidhoo Island
23 June 2022, Press Release