ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 21-06-2022

21 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Maldives’ Cabinet condemns incident at National Stadium, launches investigation
21 June 2022, Press Release
މިއަދު ހެނދުނު ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް، އެ ތަނަށްބަޔަކު ވަދެގެން ހިންގި ޢަމަލުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2022, ޚަބަރު