ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އެއްވެސް އަތޮޅެއް ބާކީ ނުކޮށް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދީނީ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ރާވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
20 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President urges scholars to conduct nationwide religious education programmes year-round
20 June 2022, Press Release