ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ނ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets management teams of Noonu Atoll’s healthcare facilities
19 June 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2022, ޚަބަރު