Photo Album

The President meets island council and WDC members of N. Holhudhoo Island

18 June 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒަޢާމަތުގައި ހޮޅުދޫގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
18 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President meets with Island Council and WDC members of N. Holhudhoo Island; residents pleased with administration-led development
18 June 2022, Press Release