ފޮޓޯ އަލްބަމް

ށ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދޫ ކައުންސިލާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ފުނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
18 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President meets with Sh. Funadhoo Island Council and WDC members; members grateful for development assurances
18 June 2022, Press Release