ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ. ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ-ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް" ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

16 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް" ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
16 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President attends a dinner with "UNWTO Global Summit on Community-based Tourism" attendees
16 June 2022, Press Release