Photo Album

The President attends the inauguration of RTL Bus service

15 June 2022

Related Articles

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިފްތިތާޙުކުރި ބަހުގެ ޚިދުމަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
RTL Bus Services will bring ease to the transportation difficulties faced by Hulhumalé residents, says the President
15 June 2022, Press Release