ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިފްތިތާޙުކުރި ބަހުގެ ޚިދުމަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
RTL Bus Services will bring ease to the transportation difficulties faced by Hulhumalé residents, says the President
15 June 2022, Press Release