ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ ރާޒުވާ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

15 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President says administration is making progress in ensuring sports equality
15 June 2022, Press Release