ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 14-06-2022

14 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސަސް" އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
14 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President decides to establish the Maldives Health Services
14 June 2022, Press Release