ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިޝަނިން މޯލްޑިވްސް ލީޑަރޝިޕް ޑަޔަލޮގްސް ސެޝަން 2: ޑޭޓާ ފޮރ ޕޮލިސީ، ހާނެސިންގ ދަ ޕޮޓެންޝަލް އޮފް ޑޭޓާ ފޮރ އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕޮލިސީ މޭކިންގ ވެބިނަރ

1 ޖޫން 2022