ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޕްރޮމިސް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ އެވޯޑްސް 2022" ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އުފެދޭ ކުނި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President calls on the public to reduce waste generation
08 June 2022, Press Release