ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ "ޕްލެޓިނަމް ޖުބިލީ" ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ "ޕްލެޓިނަމް ޖުބިލީ"ގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President attends the Queen’s Platinum Jubilee celebrations
08 June 2022, Press Release