ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President meets with council members of HDh. Neykurandhoo Island: The council pleased with developmental progress
08 June 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު