ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޓޭޓް އޮފް ވަރލްޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ރިޕޯޓް 2022 އިފުތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

7 ޖޫން 2022