ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް – ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ވޯރކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ޕަވަރ ޓު ޕާރސުއޭޑް" ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ޕުރޮގުރާމުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
7 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The First Lady attends the closing of the Training of Trainers workshop of the "Power to Persuade" programme
07 June 2022, Press Release