ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
5 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President meets with council members of K. Thulusdhoo Island: The council commends significant nationwide healthcare developments
05 June 2022, Press Release